Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του ΠΔ 63/2005)
Τελευταία Νέα

10.11.2015 | Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου

10-11-2015 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεδρίασης του Eurogroup.

22.10.2015 | Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου


Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ήταν η πλήρωση των θέσεων του Προέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας, της Προέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Αντιπροέδρων Αρείου Πάγου, των Αντιπροέδρων Συμβουλίου της Επικρατείας, των Αντιπροέδρων Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των Ελλήνων Δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε οι θέσεις να πληρωθούν ως εξής:

Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας:

Νικόλαος Σακελλαρίου

 

Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου

 

Αντιπρόεδροι Αρείου Πάγου:

Ιωάννης Γιαννακόπουλος

Ευφημία Λαμπροπούλου

Ασπασία Καρέλλου

Γεράσιμος Φουρλάνος

Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη

Δήμητρα Μπουρνάκα

 

Αντιπρόεδροι Συμβουλίου της Επικρατείας:

Χρήστος Ράμμος

Νικόλαος Μαρκουλάκης

Μαρία Καραμανώφ

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Ιωάννης Γράβαρης

 

Αντιπρόεδροι Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Γεωργία Μαραγκού

Αγγελική Μαυρουδή

 

Γενική Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων:

Ευτυχία Φουντουλάκη

 

Έλληνες Δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Δημήτριος Γρατσίας

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

 

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσεως ειδικού συμβούλου και δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

16-10-2015 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16/10/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσεως ειδικού συμβούλου και δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών.

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις διυπουργικές επιτροπές, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως το π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28), όπως ισχύουν και έχουν κωδικοποιηθεί με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

Οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένης επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Γραμματείας, και ιδιαίτερα στους τομείς του δικαίου, της δημόσιας διοίκησης και των οικονομικών ή δημοσίων οικονομικών. Η διεθνής εμπειρία στους τομείς αυτούς λαμβάνεται επιπλέον υπ’ όψιν.

Τα ακόλουθα τυπικά προσόντα αξιολογούνται κατά προτίμηση:

α) πτυχίο νομικών ή οικονομικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) μεταπτυχιακό ή/ και διδακτορικό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης γνωστικά αντικείμενα,

γ) επαγγελματική εμπειρία (σε συναφή προς τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης γνωστικά αντικείμενα) τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και

δ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των θέσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα από σήμερα έως 25/10/2015 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

Μιχαήλ Η. Καλογήρου