Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του ΠΔ 63/2005)
Τελευταία Νέα

06.11.2016 | Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου


Δείτε ακολούθως την εισήγηση του Πρωθυπουργού κατά τη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2016.

Ενημερωτικά Δελτία για την Εναρμόνιση – Πίνακας Ελέγχου για την Προσαρμογή του Εθνικού Δικαίου προς τις οδηγίες της ΕΕ


Τα Ενημερωτικά Δελτία για την Εναρμόνιση είναι μια πρωτοβουλία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων με σκοπό την ευσύνοπτη ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων και όλων των ενδιαφερομένων για θέματα που αφορούν τη διαδικασία προσαρμογής του εθνικού δικαίου προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρώτος τίτλος της σειράς, Πίνακας ελέγχου για την προσαρμογή του εθνικού δικαίου προς τις οδηγίες της ΕΕ, ταξινομεί και καταγράφει τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να έχουν υπόψη τους οι δημόσιες υπηρεσίες όταν ενσωματώνουν (με υπουργική απόφαση, προεδρικό διάταγμα ή νόμο) μία οδηγία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.

Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλοι τίτλοι με θέματα όπως Νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, Νομοθετικά και άλλα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εναρμόνιση, κ.ά.. Προτάσεις και επισημάνσεις είναι ευπρόσδεκτες.

Στοιχεία  επικοινωνίας:

Email:  oieaggk.gr

Τηλ.: 210 33 85 714-6

Fax: 210 33 85 766